Menu

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12861

Salwatorianie

Blok reklamowy

Diecezja Ełcka

 

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

WĘGORZEWO - MIASTO I GMINA

 

    Miasto i gmina leży w północno-wschodniej części województwa warmiń­sko-mazurskiego. Znaczną część gminy obejmują obszary chronionego krajobrazu. Walory te sprawiają, że Węgorzewo zaliczane jest do miast turystycznych, zwią­zanych z wypoczynkiem, kontaktem z przyrodą, wędkarstwem a przede wszyst­kim żeglarstwem i sportami wodnymi. Powietrze na tym obszarze jest najczystsze w Polsce. Miasto i gmina Węgorzewo położone są na początku szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nad rzeką Węgorapą (tzw. Brama Mazur). Teren gminy charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą topografii. Tu właśnie przebiegają szlaki turystyki wodnej o znaczeniu międzynarodowym. Ludność regionu przedstawia mozaikę etniczną i wyznaniową. Duży procent stanowi ludność pochodzenia ukraińskiego, są też Bia­łorusini, Litwini i Mazurzy. Pozostali reprezentują wszystkie niemal regiony Polski. Najliczniejszą grupę wyznaniową stanowią katolicy. Oprócz nich są tutaj grekokato­licy, prawosławni, protestanci i zielonoświątkowcy. Pod względem ekonomicznym region cechuje spory procent bezrobocia.

 

    Pierwsza lokacja w Węgorzewie nastąpiła 14 sierpnia 1341 roku, natomiast prawa miejskie otrzymało ono 4 kwietnia 1571 roku. Miasto zostało zburzone w 1656 roku przez Tatarów, jedynie ocalały zamek i kościół ewangelicki. Obecny kościół wybudowano w latach 1605-1611, został powiększony przez nawę poprzecz­ną w 1729 roku. Wieża była przebudowywana w 1743 i 1826 roku. W 1945 roku kościół przejęli katolicy i jest obecnie siedzibą parafii pw. Swiętych Apostołów Piotra i Pawła. Pod koniec XIX wieku w Węgorzewie mieszkała dość znaczna grupa katolików, których sześć razy w roku obsługiwali kapłani z Gołdapi. W 1907 roku powstał ośrodek duszpasterstwa katolickiego, który od 1910 roku raz w miesiącu obsługiwali księża z Kętrzyna.

 

    W latach 1912-1913 wybudowano przy ul. Pionierów 4 dom mieszkalny w części parterowej, a piętro przeznaczono na kaplicę p.w. Dobrego Pasterza. Obiekt został poświęcony w dniu 5 listopada 1913 roku. Początkowo w kaplicy celebrował kapelan miejscowego szpitala wojskowego. Własnego duszpasterza katolicy węgorzewscy otrzymali dopiero 1 grudnia 1919 roku. Parafia katolicka powstała w Węgorzewie w dniu 18 października 1928 roku. Po drugiej wojnie światowej kaplica p.w. Dobrego Pasterza pełniła funkcję świątyni pomocniczej dla miejscowej katolickiej parafii.

 

    W dniu 12 marca 1960 roku biskup diecezji olsztyńskiej Tomasz Wilczyński podpisał dokument mocą którego Kuria Biskupia w Olsztynie przekazuje salwatorianom prowadzenie pracy duszpasterskiej przy kościele rektoralnym p.w. Dobrego Pasterza w Węgorzewie przy ul. Pionierów nr 4. Dnia 4 grudnia 1960 roku w Węgorzewie, w domu przy wspomnianej ulicy zamieszkali dwaj pierwsi salwatorianie i podjęli pracę duszpasterską. Byli to: ks. Bonawentura Morawiec i ks. Franciszek Tomanek.

 

    W 1989 powstaje parafia p.w. Dobrego Pasterza, w której posługę duszpasterską sprawują po dzień dzisiejszy księża salwatorianie.

POCZĄTKI SALWATORIANÓW NA MAZURACH

 

    Po II wojnie światowej wśród kandydatów wstępujących do nowicjatu sal­watorianów prowincji polskiej znaleźli się też kandydaci z Warmii. Do pierwszych należał niedawno zmarły w 92 roku życia brat Cyprian Antoni Pachałko, urodzony w powiecie Brasław, na Litwie. Po zakończeniu wojny rodzina zamieszkała w Wę­gorzewie. Opatrzność Boża zrządziła, że Antoni Pachałko w kościele parafialnym w Węgorzewie znalazł folder salwatoriański i w 31. roku życia, 4 marca 1948 roku, zgłosił się do Salwatorianów w Krakowie, a 7 września tego samego roku wstąpił do nowi­cjatu w Bagnie. Przez 61 lat pełnił w zakonie różne obowiązki - jako zakrystianin, organista, przewodnik w sanktuariach zgromadzenia w Trzebnicy i Trzebini. Ogromnie się cieszył, kiedy zgromadzenie podjęło pracę na Mazurach, gdzie miesz­kali jego najbliżsi z rodziny.

 

    Prowincja polska salwatorianów w latach 1956-1960 wyświęciła 83 kapłanów, dla których trzeba było szukać pracy w kraju, gdyż wyjazdy za granicę nadal były przez władze świeckie utrudniane. Przełożeni, zainteresowani ekspansją zgromadzenia na terenie kraju od 1958 roku chętnie godzili się na pracę salwatorianów w charakterze wi­kariuszy i katechetów w parafiach prowadzonych przez kler diecezjalny. Najwięcej księży zgromadzenia pracowało w diecezjach: gorzowskiej w 23 parafiach 56 księży, w archidiecezji warszawskiej w 14 parafiach 50 księży, w archidiecezji wrocławskiej w 13 parafiach 21 księży i w diecezji olsztyńskiej w 9 parafiach 18 księży. W okre­sie 1961-1975 na terenie Warmii salwatorianie pracowali w parafiach prowadzonych przez księży diecezjalnych następujących miejscowościach: Banie Mazurskie, Dryga­ły, Łankiejmy k. Kętrzyn, Sztum, Wielbark, Bartoszyce, parafia św. Brunona, Miłki k. Giżycka, Biała Piska, Bartoszyce parafia św. Jana Apostoła.

 

    Oprócz stałej pracy parafialnej salwatorianie w latach po drugiej wojnie światowej prowadzili w parafiach diecezji olsztyńskiej rekolekcje i misje parafialne, zwłaszcza w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie

ul. Mikołaja Kopernika 25

 

     Miasto zostało w 1945 roku spalone przez Armię Czerwoną już po zakoń­czeniu wojny. Zostało odbudowane i obecnie liczy około 12 500 mieszkańców. Stale się rozbudowuje ze względu na rozwój turystyki. Powstają nowe bloki mieszkalne w dotąd niezabudowanych częściach miasta. W celu usprawnienia pracy duszpa­sterskiej kuria diecezjalna w Olsztynie zaproponowała salwatorianom z wiosną 1990 roku nowy podział parafii i wysunęła propozycję wybudowania przez zgromadze­nie kościoła i domu zakonnego. Przełożeni prowincji, idąc za przykładem powstałej w 1984 roku parafii pw. św. Brata Alberta w Elblągu, gdzie od początku organizo­wali nabożeństwa fatimskie - na wzór Trzebini k. Krakowa, postanowili zbudować w Węgorzewie sanktuarium fatimskie, w celu propagowania nabożeństw maryjnych.

    Dnia 6 czerwca 1990 roku ordynariusz Warni ks. bp Edmund Piszcz utworzył w Węgorzewie nową parafię p.w. Matki Bożej Fatimskiej i powierzył ją zgromadze­niu salwatorianów. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Joachim Strze­lecki, który parafię objął 1 lipca 1990 roku. Zaraz też przystąpił on do wybudowa­nia tymczasowej świątyni w formie drewnianego baraku wraz z pomieszczeniem dla duszpasterzy. Od początku też zaczęto organizować od maja do października każdego roku w sobotę i niedzielę w okolicach 13 każdego miesiąca nabożeństwa fa­timskie.

    Teren nowej parafii zamieszkuje 4072 ludzi, z których do parafii należy 3200 wiernych. Parafię aktualnie obsługuje dwóch salwatorianów. Ks. Krzysztof Świętoń jest proboszczem, superiorem i ekonomem domu zakonnego oraz kapelanem Szpitala Powiatowego w Węgorzewie. Jego współpracownik - ks. Dawid Dudek pracuje jako wikariusz i katecheta. 

    Koło Różańcowe liczy 10 Róż różańcowych. Przy parafii działa Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej. Po utworze­niu diecezji ełckiej biskupi tego Kościoła lokalnego nadal wiążą z parafią Matki Bożej Fa­timskiej duże nadzieje. Zgromadzenie salwatorianów oraz wierni z nadzieją patrzą w przyszłość i mają dobrą wolę i szczerą intencję wybudowania pięknego obiektu sakralnego na chwałę Boga, Matki Bożej i pożytek wiernych. Prace związane z budową nowego kościoła, który byłby diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej są na etapie przygotowania dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia budowy.

KALENDARIUM PARAFII

 

1 lipca 1990 r. – Dekretem Bpa Warmińskiego z dnia 6 czerwca 1990 r. Ks. Bpa Edmunda Piszcza zostaje erygowana nowa parafia pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszym proboszczem nowopowstałej parafii zostaje mianowany dotychczasowy proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie ks. Joachim Strzelecki, salwatorianin. W dniu inauguracji nowej parafii odprawiona została Msza Święta polowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Józefa Wsockiego i poświęcony został krzyż, który postawiono na placu budowy nowej kaplicy.

 

21 sierpnia 1991 r. – W dniu tym odbyło się poświęcenie nowowybudowanej kaplicy i kielicha mszalnego, a już 1 września 1991 r. Została odprawiona pierwsza Msza Święta w nowej kaplicy.

 

12 października 1991 r. – Pierwsze Nabożeństwo Fatimskie w czasie którego poświęcono figurę Matki Bożej Fatimskiej przywiezioną z Fatimy.

 

13 maja 1992 r. – Pierwsze czuwanie fatimskie.

 

24 kwietnia 1994 r. – Przeniesienie krzyża poświęconego przez bpa J. Wysockiego na plac budowy przyszłej świątyni.

 

1994 r. – Budowa wieży kościelnej.

 

28 marca 1996 r. – Rozpoczęcie nawiedzenia parafii przez łaskami słynącą figurę Matki Bożej z Fatimy. Uroczystej Mszy Świętej  przeodniczył biskup ełcki, JE ks. Bp Wojciech Ziemba.

 

16 sierpnia 1996 r. – poświęcenie przez ks. Proboszcza Joachima Strzeleckiego figury Matki Bożej Niepokalanej i ustawienie jej przy wejściu do kaplicy.

 

1 marca 1998 r. – Powołanie na okres 5 lat Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.

 

9 - 16 maja 2004 r. – Misje parafialne prowadzone przez ks. Jerzego Olszówkę.

 

3 - 4 października 2004 r. – Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez JE ks. Bpa Jerzego Mazura.

 

31 maja 2005 r. – Rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego. Mszę Świętą na rozpoczęcie peregrynacji odprawił ks. Bp Jerzy Mazur, SVD. Peregrynacja poprzedzona była triduuma przygotowującym parafię na przyjęcie Obrazu, które przeprowadził ks. Wiesław Orawiecki, SDS.

 

1 czerwca 2001 r. Zakończenie peregrynacji. Obraz Jezusa Miłosiernego został przeniesiony w uroczystej procesji do parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie.

 

2008 r. - Pierwsze powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Łukasz Puter wstąpił do nowicjatu salwatorianów.

 

Październik 2008 r. – W ramach remontu kaplicy wymieniono okna.

 

Adwent, 2008 r. – Powstaje grupa modlitewna na prawie diecezjalnym: „Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa”.

 

2009 r. – Renowacja prezbiterium w kaplicy.

 

Wizytacja kanoniczna, ks. Bp Romuald Kamiński

 

13 października 2009 r. - Wichura złamała krzyż postawiony przed 20 laty na placu budowy.

 

13 maja 2010 r. - Nowy krzyż umieszczony na placu budowy w miejsce zniszczonego przez wichurę został poświęcony przez bpa Jerzego Mazura.

 

17 lipca 2010 r. – poświęcenie sceny fatimskiej z Aniołem Pokoju w 20 rocznicę istnienia Parafii. Poświęcenia dokonał M. Maciejewski.

 

13 czerwca 2012 r. - rozpoczęcie prac budowlanych przy wznoszeniu nowej świątyni.

 

23 września 2013r. - powstanie wspólnoty "Syjon" katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

 

20 lutego 2014 r. - Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. Biskupa Ordynariusza Jerzego Mazura - część pierwsza.

 

30 - 31 marca 2014 r. - Perygrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

 

12 października 2014 r. - Wizytacja kanoniczna, bierzmowanie oraz poświęcenie dzwonu przez ks. Biskupa Ordynariusza Jerzego Mazura.

 

1 grudnia 2014 r. - Powołanie do wieczności Ks. Proboszcza Alojzego Gorola SDS.

 

 

 

PROBOSZCZOWIE PARAFII POD WEZWANIEM MATKI Bożej fatimskiej

W węgorzewie

 

 

1 VII 1990 r. -  30 VI 2002 r.     - Ks. Joachim Strzelecki, SDS

 

1 VII 2002 r. - 30 VI 2008 r.      - Ks. Marek Jędrocha, SDS

 

1 VII 2008 r.  - 1 XII 2014 r.      - Ks. Alojzy Gorol, SDS

 

21 XII 2014 r. - 17 III 2016 r.     - Ks. Krzysztof Świętoń SDS

 

Dzisiaj jest

niedziela,
20 czerwca 2021

(171. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła

Matka Boża z Fatimy

Sanktuarium w Fatimie

Światowy Apostolat Fatimski

Światowe Dni Młodzieży

Kraków 2016r.